Байгалийн нөөцийн эдэлбэрийн засаглалын сайн дурын зөвлөмж тойм

Энэхүү товхимолд Хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд газар, загас, ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмжийг товчоор тоймлон хүргэж байна. Зөвлөмжийн ойлголтонд дараах байдлаар туслахад чиглэгдсэн болно.

Үүнд:
■ Үндсэн нэр томьёо, үзэл баримтлалыг тодорхойлох
■ Зөвлөмжийн зорилгыг тайлбарлах
■ Зөвлөмжийн агуулгыг тоймлон хүргэх
■ Зөвлөмж нь хүний эрхтэй хэрхэн уялдаж буйг тайлбарлах
■ Зөвлөмжийг хэн, хэрхэн ашиглах болох талаар тодорхойлох

Тус товхимол нь Зөвлөмжийг орлохгүй бөгөөд Зөвлөмжийн товч эмхэтгэл биш болно.
Зөвлөмжийн цахим хувилбарыг гэсэн хаягаар орж үзнэ үү.
 
www.fao.org/nr/tenure

 

ТАТАЖ, УНШИХ