WOLTS Blog 2

“A woman has long hair but a short brain” - Reflections on an old Mongolian saying by Lkhamaa 

Read more
Gender, Land and Mining in Mongolia - WOLTS Resear...

Gender, Land and Mining in Mongolia - WOLTS Research Report No.1 \January 2018\

This report is the result of the combined efforts of the WOLTS Mongolia Team.
We acknowledge and thank all those whom we interviewed and shared discussions with during our research in Mongolia between...

Read more
WOLTS Mongolia Research Summary and Recommendation...

Mokoro’s practical and action-oriented long-term strategic research project, the Women’s Land Tenure Security Project (WOLTS), is piloting its methodology through a ‘Study on the threats to women’s land tenure security in Mongolia and Tanzania&...

Read more
Монгол улс, ЭГЭЭББ судалгааны төслийн санал, дүгнэ...

Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратегитайгаар гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь “Монгол болон Танзани улсад эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн аюулгүй байдалд уч...

Read more
WOLTS Project Mongolia - Dalanjargalan Summary \Ju...

The WOLTS research and methodology
Mokoro’s practical and action-oriented long-term strategic research project, the Women’s Land Tenure Security Project (WOLTS), is piloting its methodology through a ‘Study on the threats to w...

Read more
ЭГЭЭББ судалгааны төсөл, Монгол улс - Даланжаргала...

Танилцуулга – ЭГЭЭББ судалгааны төслийн арга зүй
Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратегитайгаар гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь &ldqu...

Read more
WOLTS Project Mongolia - Bornuur Summary \June 201...

The WOLTS research and methodology
Mokoro’s practical and action-oriented long-term strategic research project, the Women’s Land Tenure Security Project (WOLTS), is piloting its methodology through a ‘Study on the threats to w...

Read more
ЭГЭЭББ судалгааны төсөл - Борнуур сумын тайлан \20...

Танилцуулга – ЭГЭЭББ судалгааны төслийн арга зүй
Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь &l...

Read more
Бэлчээрийн засаглалыг сайжруулах

Бэлчээрийн засаглалыг сайжруулах

Улс үндэсний хүнсний баталгаат байдлыг хангах ажлын хүрээнд Газар, Загас, Ойн хариуцлагатай засаглалыг төлөвшүүлэх сайн дурын Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь

Read more
Improving governance of pastoral lands

Improving governance of pastoral lands
Implementing the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security

Read more