ЭГЭЭББ судалгааны төсөл - Борнуур сумын тайлан \20...

Танилцуулга – ЭГЭЭББ судалгааны төслийн арга зүй
Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь &l...

Read more
Бэлчээрийн засаглалыг сайжруулах

Бэлчээрийн засаглалыг сайжруулах

Улс үндэсний хүнсний баталгаат байдлыг хангах ажлын хүрээнд Газар, Загас, Ойн хариуцлагатай засаглалыг төлөвшүүлэх сайн дурын Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь

Read more
Improving governance of pastoral lands

Improving governance of pastoral lands
Implementing the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security

Read more
Байгалийн нөөцийн хариуцлагатай засаглал

Байгалийн нөөцийн хариуцлагатай засаглал

Read more
Байгалийн нөөцийн эдэлбэрийн засаглалын сайн дурын...

Байгалийн нөөцийн эдэлбэрийн засаглалын сайн дурын зөвлөмж тойм

Read more
Voluntary guidelines on the governance of tenure a...

Voluntary guidelines on the governance of tenure at a glance

Read more
Хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмж

Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд газар, загас, ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмж

Read more
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance...

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security

Read more