ЭГЭЭББ судалгааны төсөл - Борнуур сумын тайлан \20...

Танилцуулга – ЭГЭЭББ судалгааны төслийн арга зүй
Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь &l...

Read more